Swingel Online   Swingel 3,  2000
  Ynhald
 
 

stikjes nder kopke 'reaktyf'. Piter de Groot yn petear + s folksliet

Tony Feitsma

Pieter de Groot yn petear

Pieter de Groot is it net iens mei Rindert Straatsma. Rindert hat der okkerdeis beswier tsjin makke dat De Groot him yn ferbn brocht hie mei de aventoeren fan FRSK. No, dat is fansels slim brutaal fan Rindert, ek al hie der dan net it measte mei dat hiele FRSK te krijen. Rindert wie der ek noch op tsjin dat in bld dat nder it kopke Fryske taalbefoardering subsidiearre waard, foar 40% yn it Hollnsk ferskine moast. En it alderslimste is noch dat Rindert de striid foar lykberjochtiging fan it Frysk net opjn hat. Syn 'opfolgers' ha dat al lang dien en t dy har namme - en ek noch t namme fan de politisy - sprekt draachflakkundige Pieter de Groot syn banflok t oer Rindert Straatsma. Rindert moat him stilhlde, dan sil Pieter foar s allegearre wol it wurd dwaan.

Mar miskien mei ik dochs nochris hiel tuike-tuike-oan besykje om ek wat yn it fermidden del te lizzen. Der hat noch nea in goed ndersyk west nei de fraach hoefolle nije Frysklzers ot de F-side yn de LC en FD opsmiten hat. Hie it yn dy sitewaasje dan wol doel om in soartgelikens bld as FRSK op 'e merk te bringen? De provinsje neamde dat taalbefoardering en hie der wol jild foar oer, mar net foar Frysk en Frij, dat sprekkend liket op it tydskrift fan nivo dat Pieter de Groot (en Rindert Straatsma en Piter Terpstra en Tony Feitsma en folle net gench) sa graach ha wolle. Se koene by de provinsje it jild wol gram wze, soe s muoike wol sizze. At wy noris fpraten om it wurd taalbefoardering net te beheinen ta Piet de Jager syn draachflakferbreding en ferdivedaasjelektuer mar gewoan te brken foar wat it betsjut, nammentlik it befoarderjen fan it Frysk op alderhande nivo's. Dan stiet de opfolgers fan Piet de Jager neat mear yn 'e wei om provinsjaal subsydzje te jaan oan in algemien Frysk bld op nivo.

Ik soe dat graach wolle. Ik wit noch mar al te goed hoe't s politisy (Piet de Jager c.s.) in pear jier lyn in gewoan goed Frysktalich bld as Frysk en Frij fuortstimd ha. Dat wie net omdat it net mooglik wie om sa'n bld yn stn te hlden, al waard dat wol hyltyd rnkrante, en al waard it de kommisje Fokke van der Ploeg oplein om net mei in bld la Frysk en Frij te kommen, en al wurdt der nei de ndergong fan FRSK no ek al wer grute dat bliken dien hat dat in bld la Frysk en Frij net mooglik wie. Mei 't dat dus hielendal net bliken dien hat, wurdt it stadichoan tiid dar der wer in goed Frysk bld komt, mei in fariearre ynhld en in profesjonele redaksje. Ek it begeliedend merkndersyk soe wat profesjoneler kinne as by de F-side en FRSK kwa fraachstelling en doelstelling. Dy doelstelling soe yn Frysln faaks dochs wat saakliker kinne as by Pieter de Groot, en dan soene wy t syn sabeare dwerse kolommen faaks wat bestekliker lden en wat minder skril getrompetter te hearren krije.

Tony Feitsma

(foar in part earder publisearre yn LC as ynstjoerd stik)


 Email: redaksje@fryskebeweging.nl