Lespagina van Poortinga, uw e-docent bedrijfseconomie   
0
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
Bedrijfseconomie hoofdstuk 2     Lineone.nl
home
 
 
woordenlijst
toelichtingen

extra oefenopgaven
HOME,   Hoofdstuk 1  H2  H3  H4  H5   H8-9  Woordenlijst 
Waarom uitweidingen als er al een samenvatting is. Ach, elk heeft zijn/haar eigen manier van verwerken. Kern van de les is alle stof uit het boek. Soms wil men een samenvatting maar soms ook een uitweiding. Dan beziet men de stof eens vanuit een ander perspectief en een meerdimensionaal beeld is nu eenmaal wat levendiger en beter te bevatten. Het beste werkt het om zelf pen en papier te pakken -of het kladblok van je computer- de hoofdbegrippen neer te pennen en dan met het boek dicht  een kleine uitweiding te geven voor een denkbeeldige medestudent. Het volgende heb ik a prima vista neergepend na het lezen van de inhoudsopgave  van het basisboek bedrijfseconomie van P.de Boer, M.P. Brouwers en W Koetzier, 5e Druk Wolters Noordhof dat door  leerlingen een helaas volstrekt verward en onbegrijpelijk boek wordt gevonden.
  
 inhoud:  verschijningsvorm - rechtsvorm   aansprakelijkheid  sociale verzekeringen  kapitaalverschaffing  fiscale gevolgen  samenwerking  belang overige participanten  geen winstoogmerk  het familiebedrijf  BTW overigeverschijningsvormen  belastingen  tarieven inkomstenbelasting box 1 (arbeid en eigen woning)

Onderneming en rechtspersoon (verschijningsvorm)

De verschijningsvorm van de onderneming:

Een onderneming blijft een onderneming, welke rechtsvorm het ook heeft. 
Immers de definitie van een onderneming is onafhankelijk van de verschijningsvorm:
"Een onderneming is een organisatie van kapitaal en arbeid gericht op het bereiken van winst."

Een onderneming heeft altijd een juridische verschijningsvorm.

De juridische vorm dient ter bescherming van belangen van verschillende participanten. (Zie definitie participanten in H1) Al naar gelang het verschil in participanten horen bedrijven te verschillen in verschijningsvorm. Met andere woorden als de verschijningsvorm niet aansluit bij de belangen van de participanten zit de bedrijfsjas het niet lekker. Belangen van participanten die daarbij in het geding zijn, zijn "aansprakelijkheid", "medezeggenschap", "fiscale gevolgen", en een aantal overige wettelijke aspecten.

terug naar inhoud


Aansprakelijkheid:  

Neem het geval van een bekend horecabedrijf  op oudejaarsavond. Er breekt brand uit; er vallen doden en gewonden. De levenslange verzorging van gehandicapten is voor een particulier persoon onbetaalbaar.

Een verstandig persoon heeft een horecabedrijf waar niet te veel mensen op risicovolle wijze bijeengepropt worden. Het bedrijf stond niet op eigen naam , de eigen rechtspersoon c.q natuurlijke persoon, als eenmansbedrijf. Het eigenlijke bedrijf wordt juridisch ondergebracht in een besloten vennootschap. Bij dat bedrijf ben je in principe gewoon ook een werknemer (naast groot-aandeelhouder/aanmerkelijkbelang aandeelhouder). Als je dan het bedrijf volgens de normen zorgvuldig bestiert, dan ben je niet met je persoonlijke vermogen en het huis van vrouw en kinderen aansprakelijk voor rare ongelukken. (Die zorgvuldigheid was in onderhavig geval helaas een probleem.)

terug naar inhoud


Sociale verzekeringen:  

Natuurlijk is er als directeur eigenaar  wel een verschil met andere werknemers. Je bent alleen door jezelf te ontslaan. Opdat er geen misbruik wordt gemaakt van de sociale verzekeringen heeft de directeur eigenaar daarom nooit recht op een werkloosheidsuitkering en dergelijke, maar hoeft hij ook geen premies daarvoor te betalen. Als verstandig mens verzekert hij zich wel tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid enzovoort., maar dan particulier.

terug naar inhoud


Kapitaal en de belangen van de kapitaalverschafers:  

Een Besloten Vennootschap kan ook gemakkelijk aandelen uitgeven. Aandelen zijn stukjes eigendom van het bedrijf dus. Door aandelen in het bedrijf te verkopen is gemakkelijk risicodragend vreemd vermogen aan te trekken. Lastig voor de vermogensverschaffer is dat de aandelen in een - de naam zegt het al- Besloten Vennootschap slecht verhandelbaar zijn (weinig courant). Errug slecht zelfs, zoals al te vaak blijkt in familie BV's met ruzie.  Daarom is het vaak handiger om een Naamloze vennootschap op te richten waarin de aandelen vrij aan toonder zijn en dus gemakkelijk verhandelbaar, bijvoorbeeld op de beurs.

terug naar inhoud


Fiscaal en dubbele heffing:  

Vaak wordt als nadeel van een kleine BV genoemd de dubbele heffing: Er moet vennootschapsbelasting worden betaald en tevens inkomstenbelasting. Dit nadeel bestond in de praktijk niet. Het directeurssalaris werd in mindering gebracht op de winst en verder is de ondernemer geneigd om de winst in de zaak te houden. Dan is het vennootschapstarief lager. Bij verkoop van de zaak vindt pas een eindafrekening plaats. Ook dan was er een zak vol truckjes om de belasting te vermijden of uit te stellen. In de nieuwe belastingwetgeving heeft men geprobeerd om de verschillen zoveel mogelijk weg te werken. Daarmee lijkt het bijna altijd onverstandig om alle risico bij de natuurlijke persoon en zijn/haar gezin te leggen.

De Fiscus stelt domweg dat je als ondernemer-eigenaar gewoon een goed salaris hoort te hebben en wil je graag daarvoor belasten. Laat je echter niet door de fiscus bij de neus nemen, want als er geen winst is is er ook geen sprake van een goed ondernemerssalaris zonder je overige schuldeisers onverantwoordelijk achter te stellen bij de belastingdienst. Ook de fiscus hoort de wet te respecteren.

terug naar inhoud


Samenwerkingsverbanden:  

Is er sprake van veel bijna zelfstandige ondernemingen die intensief samenwerken in bijvoorbeeld reclame en inkoop etc, maar die verder semi-zelfstandig werken, dan is een gezamenlijk BV niet handig. De misstap van de een heeft te grote gevolgen voor de ander terwijl die ander daar te weinig invloed op gehad heeft. In dat geval besluit je tot oprichting van een coöperatie.

terug naar inhoud


Belangen van overige participanten:  

In het wettelijk kader zit niet alleen het belang van de aandeelhouders bebakken maar ook van bijvoorbeeld crediteuren en zelfs van maatschappelijke belangengroepen. Dit komt tot uiting in allerlei verplichtingen ten aanzien van verslaglegging, medezeggenschap, raad van commissarissen enzovoort. De laatste ingreep van de overheid is meer recht van de algemene vergadering van aandeelhouders op de beloningen van de bestuurders.

terug naar inhoud


Bedrijf maar toch geen winstoogmerk:  

Geen winstoogmerk wil zeggen, dat de organisatie wel geld ingezamelt of winst maakt,  maar niet voor aandeelhouders; meer ten behoeve van de zelfstandigheid of continuïteit. Als het gaat om een bedrijf in het kader van het algemeen belang of een bedrijf zonder winstoogmerk dan wordt veelal gekozen voor een stichting. Een stichting is immers wel een zelfstandige rechtspersoon, maar ken geen eigenaar, wel een bestuur. In zo'n bestuur hebben meestal vertegenwoordigers van belangengroeperingen, overheden, idealisten etc zitting.
Als een stichting een bedrijf uitoefent moet ze verder wel aan nagenoeg dezelfde vereisten voldoen als een BV of NV. Het verschil zit dus vooral in het ontbreken van aandeelhouders (eigenaren). Daarbij kan een stichting best als bedrijf floreren, door een goede inkomstenbron te zijn voor alle betrokken werknemers. Vaak ziet men ook volwaardige bedrijven in stichtingsvorm in meer idealistisch ingestelde kringen, bijvoorbeeld de stichting ARC of de Vlinderstichting.

terug naar inhoud


Het familiebedrijf:  

Toch vindt men het vaak niet nodig om het bedrijf een eigen rechtspersoon te geven. Lang is bijvoorbeeld gestimuleerd om de landbouw als familiebedrijf uit te oefenen. Banken vinden het als verschaffers van toch risicodragend kapitaal ook wel prettig als de boer met zijn/ haar hele hebben en houden borg staat voor de leningen. Nu is het zo dat een boerenfamiliebedrijf ook weinig aansprakelijkheden heeft jegens derden. Toch is het de vraag of het familiebedrijf nog in deze tijd past.

terug naar inhoud


Een bedrijf zonder rechtspersoon heeft natuurlijk wel altijd een rechtsvorm. 

Onder de term eenmanszaak valt eigenlijk alles dat door de een eigenaar bestiert word. Men kan echter ook samenwerken en die samenwerking een vaste juridische verschijningsvorm geven. De wettelijke verantwoordelijkheden en onderlinge verhoudingen liggen dan duidelijk vast. Dit kunnen zijn: de vennootschap onder firma (niet verwarren met BV of NV!!), een samenwerking tussen firmanten, de commanditaire vennootschap, een samenwerking tussen verschaffers van ondernemingskapitaal en uitvoerenden. en de maatschap, Een samenwerkingsverband wat veel in de advieswereld voorkomt.

terug naar inhoud


Naast personen-associaties zijn nog kapitaal-associaties mogelijk:

Samenwerkingsverbanden om met elkaar ondernemend kapitaal te vergaren.
Let op: een juridische verschijningsvorm is iets anders dan een rechtspersoonlijkheid. Alleen het laatste woord duidt op zelfstandigheid en kan bijvoorbeeld voor de rechter gedaagd worden. Een verschijningsvorm duidt alleen op de vorm.

terug naar inhoud


De belastingwetgeving is eigenlijk heel eenvoudig:

Wie wordt er belast? Een natuurlijk persoon (mevrouw of meneer X) of een rechtspersoon (NV, BV, Stichting, COÖP)

Bij een natuurlijk persoon geldt in de nieuwe wet het boxenstelsel.

De natuurlijke persoon wordt voor zijn directeurssalaris belast volgens de tarieven in box1 (ca. 52% % top tarief)

De natuurlijke persoon wordt voor zijn aanmerkelijk belang winstuitkering belast volgens de tarieven in box 2 (ca51,25%)

De aandeelhouder zonder aanmerkelijk belang wordt alleen voor de waarde van de aandelen belast in box 3 (1,2%)

Alle consumenten en alleen consumenten betalen de BTW

Nogmaals:

BTW, belasting op toegevoegde waarde. Dit is een spel op het raakvlak van bedrijf en consument. Een natuurlijk persoon (de eindconsument) betaalt BTW over alle toegevoegde waarde in de productieketen. De bedrijven zijn daartoe voor de fiscus onbezoldigde incasseerders van die gelden, waarbij ze via fiscale verrekening van betaalde en ge"inde BTW het estafettestafje aan elkaar doorgeven.  Een bedrijf mag bij zijn plannen daarom ook helemaal niet inclusief BTW rekenen. Alleen de kosten van de afhandeling van de BTW drukken op het bedrijfsresultaat. Helaas wordt dit door veel ondernemers moeilijk begrepen.

Vennootschapsbelasting: Een bedrijf betaald verder belasting over de winst, De vennootschapsbelasting. (VPB). De percentages of tarieven kunnen door politieke besluitvorming van jaar tot jaar verschillen. De percentages in de opgaven zijn daarom gewoon rekenvoorbeelden.

Ditzelfde geldt voor de inkomstenbelasting (IB)(BOX 1) en vermogensbelasting (VB)(BOX 2) van natuurlijke personen (meneer X en mevrouw IJ). Daarnaast betalen de natuurlijke personen die aanmerkelijk veel aandelen bezitten een bepaald belastingtarief over hun aanmerkelijk belang bezit (AB)(BOX3). (Alle overige belastingen als onroerend goedbelasting etc etc. zijn in het kader van deze cursus niet in beeld.)

De eigenaar van een eenmansbedrijf is geen werknemer en daarom uitgesloten van collectieve werknemersverzekering als Ziektewet (ZW), Wettelijke Arbeidsongeschiktheid (WAO)

Voor alle volksverzekeringen (AAW, WAO enzovoort.) is iedereen verzekerd, de premie hiervoor zit al in de gewone 'fiscale' heffing.

Een ondernemer zou zijn bedrijfsgebouwen privé kunnen aanhouden (tarief 1,2%) en verhuren aan de BV (tarief 30% in de onderste schijf); dat scheelt toch mooi. Dit gat is dus door de fiscus gedicht, ook als het op naam van aanverwanten staat. De ondernemer is zo eigenlijk achtergesteld bij de privé persoon. Nu zou de ondernemer zijn eigen gebouwen kunnen verkopen en terughuren al dan niet via een B.V.. Als hij dan dat uit bedrijf vrijgekomen privé vermogen (de waardestijging blijft in de overgang wel belast, maar dat hing toch als een zwaard van Damocles boven zijn bezit) herbelegt bijvoorbeeld in aan derden te verhuren gebouwen dan lijkt dat wel voordeliger. Het blijft helaas altijd zo dat de belastingheffingen het ondernemen beïnvloedden.

terug naar inhoud


 

Tarieven inkomstenbelasting: bijgewerkt tot maart 2001

meer dan 000000-032763 bedrag 00000 percentage 32,35%

meer dan 032763-059520 bedrag 10568 percentage 37,60%

meer dan 059520-102053 bedrag 20626 percentage 42,00%

meer dan 102053               bedrag 27834 percentage 52,00%

tarief box 2 winst uit aanmerkenlijk belang:   25%

tarief box 3 vermogen: 1,2%

tarief box drie 

 

 

 
Let op: Op deze pagina's staan kunnen links naar samenvattingen van de lesstof staan. Het is echter niet voldoende om alleen samenvattingen te leren. Men wordt geacht de hele lesstof te kennen. De stof die op deze site wordt behandeld is veelal de kern. Leren gaat bovendien niet zonder actief oefenen. Heb je zelf suggesties voor links of tips en materiaal. e-mail die dan naar deze site. Zo mogelijk zal de site daarmee verbeterd worden. 
copyright G. Poortinga