thśs  |   help  | 
Frysk Publyks Tiidskrift
Skrift is een iepen tiidskrift foar al wa't skriuwt en it publisearje wol. Troch de bijdrage te mailen skinke jo it folsleine fūch ta redigearjen en publisearjen, mei behāld fan jo eigen publikaasjerjocht.
   Navigaasje
 Swingel
 Swingel 2002
 Swingel 5
 Swingel 4
 Swingel 3
 Swingel 2
 Swingel 1
 Frysk en Frij
 Hjir
 kistwurk
 Trotwaer
 Strikel
 Swingel
 
 Joop Boomsma
 Pier Boorsma
 Tseard Brunia
 Anne Feddema
 Erik Hoekstra
 Alpita de Jong
 Alb. Soepboer
 Meindert Talsma
 Corn. v.d. Wal
 Germ Poortinga
 Mear op FLMD
 Frysk Com
 
Natuer en  Technyk
 
Adfertinsjes
Popcornspultsje
 
 
 
 
Hjire kinne jo adfertinsjes en oankundigingen kwyt. At it folle wurde sette wij dy wol op rubryk.


Poppehūzen, Miniatueren enTrije-d yn de Jouwer.
Fan śt in hiel lyts winkeltsje.


Tige nijsgjirrich sit ik hjir, en gie nei skrift.nel. Earst wol ik my efkes foarstelle. Ik bin Sjoerd Hoekstra, kom śt de Jouwer, en haw harke nei radio Fryslān ōfrūne wike. Ek wol ik melde dat myn Frysk net geef is, mar fyn dit sels net it slimste. Moai fyn ik it wol dat er no in side op it wrāld wide web is wźr, yn it Frysk fan alles delsetten wurde mei, wat it ek tige nijsgjirrich makket om ris in kear del te silen. Ik meitsje fan de tiid dy ik no efter de kompjūter sit dan ek graach gebrūk om in :"Hast it al heard"stikje te setten. 

 


Hast it al heard dat Yvonne, myn frou (wiif ) in winkeltsje yn de Jouwer begjint ??
It is net sa mar in winkeltsje, mar in winkeltsje sa at hjir yn Fryslān op disse manier net foarkomt. It winkeltsje giet iepen op 14 februaris 2002 op de Maria-Louisestrjitte 2 in de Jouwer. Wat is der dan te kreien ??????
Sy giet alles yn Poppehūzen en miniatueren ferkeapjen, en der neist in soad "trije d spul" Froulju kinne faaks disse hobby wol. Yvonne hat misskien wat in oar net hat, wat it nijsgjirrich makket in kear del te kommen, en dan fuort te sjen wat dy Poppehūzen en miniatueren foarsteld. 

Wy giene iepen op tonsdei 14 FEBRUARIS 2002.Wy binne dan iepen op: 
Tonsdei fan 14.30 oant 16.30
Freed fan 19.00 oant 21.00
Sneon fan 13.00 oant 17.00
En at jimme efkes skilje, binne wy der ek.
Fakānsje hawwe wy fan 25-07 oant 05-08.
Yvonne hat faaks moaie oanbiedingen.
De foto hjir ūnder is ien śt in āld blźd mei in ālde priis.

Op alle prizen fan de hūzzepaketten sit 10% koarting oant 14 Februaris. Dus skilje of mail of skriuw nei de ūnder/boppesteande adressen.
yvonnespoppenhuizenenminiaturen@hetnet.nl of telefoan 0513-410118 of :
Yvonne's Poppehuzen en Miniatueren Maria-Louisestraat 2 8501 LB Joure
Oant sa fier dit skriuwen. Noflike dei noch, en oant sjen in de Jouwer.
SJOERD HOEKSTRA

 


Beste mensen,

Niet alleen alles wat groeit en bloeit is in de natuur belangrijk.  Zieke, zwakke en verouderde dieren spelen in een complete natuur eveneens een onmisbare rol.  Er zijn reeksen van soorten afhankelijk van het verwerken van dode dierenlichamen.  Het is niet voor niks dat wij juist in Nederland veel van die soorten zijn kwijtgeraakt. Het kost geen moeite om zo uit het hoofd wat grote soorten te noemen als zwarte wouw, rode wouw, zeearend, monniksgier, vale gier, wolf, wilde kat, veelvraat of raaf die wij daardoor zijn kwijtgeraakt. Soms is dit al zo lang geleden ingezet dat we die soorten niet eens, of althans onvolledig, kennen.  Denk aan de groep van aasetende kevers. Laat staan dat we een redelijk  inzicht hebben in welke processen die soorten een aandeel in hebben.  Paddestoelen die plantaardig materiaal omzetten vinden veel mensen leuk. Aaskevers, die hetzelfde doen, vinden veel mensen eng.

Natuurlijk, veel ecologen zijn tegenwoordig redelijk op de hoogte van het belang van het hebben van dergelijke processen in natuurgebieden. Maar de zaak ligt gevoelig en men vreest polarisatie en conflicten met maatschappelijke groeperingen. Ook de overheid is daar huiverig voor. Denk aan de zeehondenopvang die op dit moment geen  redelijke basis meer heeft. De Duitse, Deense en Nederlandse overheid hebben  daarom onderling afgesproken dat, nu de zeehondenpopulatie weer zo goed is hersteld, het opvangen van elke aangespoelde zeehond niet zinvol meer is en zelfs ongewenst is. Toch worden in Nederland nog grote aantallen zeehonden actief in de natuur verzameld  om deze in verpleeginrichtingen op te nemen.

Recent is door het Centrum voor Bio-ethiek en Gezondheidsrecht aan de Universiteit van Utrecht een studie verricht naar deze materie. De titel van dat onderzoek luidt: Doen of laten?: Empirische en normatieve vragen rond de opvang van dieren uit het wild. Dit zeer lezenswaardig werk was de laatste dagen aanleiding voor artikelen en discussies in de media. vanavond wordt  daar in Barend & Witteman weer een aan toegevoegd. Voor Stichting Kritisch Bosbeheer zal ditmaal Hans van der Lans optreden.

Met groet,

----------------------------------
Ruud Lardinois

Stichting Kritisch Bosbeheer - Nieuwe Wildernis
Zuider Parallelweg 34
6953 DC     Dieren

The Netherlands

E-mail: nieuwe-wildernis@planet.nl
Website: www.nieuwe-wildernis.nl
Telefoon : 00 - 31 - (0)313 - 420918

D66 Leeuwarden:  

Op zaterdag 19 januari a.s. vanaf 11.00 uur is er een persconferentie van D66 in Café Bach,
St. Jacobsstraat 21 te Leeuwarden.

Onder het motto “Leeuwarden heeft een goede raad nodig” maken wij dan onze  raadskandidatenlijst bekend.

Graag willen we u de gelegenheid geven om vragen te stellen aan de aanwezige  eerste zes kandidaten.

Het verkiezingsprogramma van Democraten66 zal worden toegelicht door Pieter Bakker, voorzitter van onze programma-commissie.

Wij nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn!


 

[SiteMap, oersjoch, overzicht, inhoudsopgave]
Thśs | | Help en disclaimer |

At jo 'stiper' wurde wolle meije jo in bijdracht oermeitje op:
Giro 7466028 fan stifting NIMM, Britsum mei fermelding "stipe Skrift"

Als u donateur wilt worden maak dan een bijdrage over op giro:
Giro 7466028 van stichting NIMM, Britsum met vermelding "donatie Skrift".
Skrift kan dan steeds meer taal bevorderen en wij houden u op de hoogte.

 

 © Foundation NIMM. All rights reserved.