ths  |   help  | 
Frysk Publyks Tiidskrift
Skrift is een iepen tiidskrift foar al wa't skriuwt en it publisearje wol. Troch de bijdrage te mailen skinke jo it folsleine fch ta redigearjen en publisearjen, mei behld fan jo eigen publikaasjerjocht.
   Navigaasje
 Swingel
 Swingel 2002
 Swingel 5
 Swingel 4
 Swingel 3
 Swingel 2
 Swingel 1
 Frysk en Frij
 Hjir
 kistwurk
 Trotwaer
 Strikel
 Swingel
 
 Joop Boomsma
 Pier Boorsma
 Tseard Brunia
 Anne Feddema
 Erik Hoekstra
 Alpita de Jong
 Alb. Soepboer
 Meindert Talsma
 Corn. v.d. Wal
 Germ Poortinga
 Mear op FLMD
 Frysk Com
 
Natuer en  Technyk
 
Adfertinsjes
Popcornspultsje
 
 
 
[sw3-reaktyfpiterdegroot-print.htm]

 

[SiteMap, oersjoch, overzicht, inhoudsopgave]
Ths | | Help en disclaimer |

At jo 'stiper' wurde wolle meije jo in bijdracht oermeitje op:
Giro 7466028 fan stifting NIMM, Britsum mei fermelding "stipe Skrift"

Als u donateur wilt worden maak dan een bijdrage over op giro:
Giro 7466028 van stichting NIMM, Britsum met vermelding "donatie Skrift".
Skrift kan dan steeds meer taal bevorderen en wij houden u op de hoogte.

 

  Foundation NIMM. All rights reserved.