Navigaasje
Swingel Online   Swingel 3,  2000
  Ynhald
 
 

Us folksliet.

Hans Weijer

Elkenien - Friezen en net-Friezen - kin it sa stadichoan sjonge. Mar, leau it of leau it net, guon Friezen wolle de tekst fan s folksliet feroarje!
It is fansels wier: it is in liet dat emoasjes opropt, men is oandien, it fibrearret yn jin en jout in grutsk gefoel.
En dat, achte lzer, mei net. It soe te nasjonalistysk wze. Der komme wurden yn foar as 'bloed' en 'grn' . en soks kin fansels net. Want set dy wurden mar ris yn 't Dtsk oer. Krekt, dan wurdt dat 'Blut und Boden'!
Mar wy sette dat sa net oer; wrom soene wy? Wy hawwe dy tinzen fan de tritiger en fjirtiger jierren der net by.
Wy tinke deagewoan oan Frysln en sjonge fan dat Frysln as it bste ln fan ierde en meie wy soks tafallich ek nochris miene of dreame? Krekt wat jo wolle. In folksliet is no ienris in folksliet en gjin 'schlager'!
Drom feroarje? It moat net mler!

Hns J. Weijer

 Email: redaksje@fryskebeweging.nl