Navigaasje
Swingel Online: FykNijs   Swingel 4,  2000
  Ynhald
 
 

FYKNijs

Krystdiner

Op 29 desimber wie it dan einliks safier: it krystdiner fan it FYK. As bestjoer woenen we ris wat oars as in nijjiersspke. It idee fan it diner wie fan de leden t alris hearder oppere, dus wy tochten, we weagje it der op. De reaksje wie der net minder om! Sa 'n 35 minsken joegen har op, geweldich! Eva Herre wie ek mei in freondinne fant Sealterln.
De foarsitter hat de middeis de dei iepene mei in mearke t Itaalje. Om 16.45 ha we doe de fideo fan `"No wy" sjoen dy 't Ydwine en ik makke ha foar Omrop Frysln fan de twiksel mei de Sloveenske Italianen. Alles kaam wer efkes foarby: Aldfrysk sekjerinne, spierspanne en gean sa mar troch. De minsken dy 't net mei west wiene, koenen sa dochs noch efkes genietsje fan de rike skiednis fan Aldfryske tradysjes! Hjirnei is yn groepkes praat oer hoe 't it FYK no is en hoe 't se it graach yn de takomst sjen wolle. Sybren Posthumus hat hjirnei fertelt oer it Welsh hs yn Wales. Omdat we no nder oaren mei it FYK dwaande binne om in Frysk hs te krijen, koenen we sa ris hearre hoe 't sy dat oanpakt hawwe. Der is doe ek noch diskusjearre oer de needsaak fan sa 'n hs yn Ljouwert. Yntusken hienen in oantal minsken fan it bestjoer de konklzjes, dy 't lutsen wurde koene t wat de groepkes opskreaun hiene, op papier setten. Nei de lzing fan Sybren is dit presintearre troch Ydwine en Tsjerk.
Nei dit alles ha we it formele gedielte fsluten. Om in oer of 19.00 hie doe eltsenien wol sin yn wat, dus ha we doe mei syn allen iten. It wie in rinnend buffet, iederien wie doe al gau oan 't haffeljen oan de salades en de rys, nder it kersljocht moat dat fansels wol lekker wze! Nei dit alles kaam de band Ramsk yn aksje. We sieten earst al efkes te sjen, sokke grutte boksen yn sa 'n lytse romte, at dat mar goed komt! En at it goed kaam...... It wie in grut sukses. Mei it earste ferske bestoarmden de FYKers de lytse dnsflier en binne der ek net wer wei west. De fokale ndersteuning fan Ydwine hat sels noch in T-shirt foar har oplevere. Oan 't de lytse oerkes is der dus noch efkes feesten yn de lange jurken en trijedielige pakken. 
En nei middernacht de fwask dien te hawwen en opromme te hawwen wienen we dan dochs echt klear. (De Friezen en de Sealterfriezen blykten dit perfect dwaan te kinnen)....De dei wie slagge, oar jier mar wer!

De kommende aktiFYKteiten
We sitte as FYK seker net stil. It frne jier ha we folle aktiFYKteiten hn, mar dat hat ek wat opsmiten, nder oaren in soad nije leden. Wr't we op it stuit mei dwaande binne? It Peaskekongres yn 2002 yn Grou. Dat is in grut kongres dr't jongeren t hast alle minderheden t Europa hinne komme. De foarbereidingen binne al yn folle gang en it beloofd hiel wat moais te wurden. Wurkwinkels, tstapkes yn Frysln, fergaderje en fansels ferskriklik folle wille mei elkoar ha. Minsken dy't earder nei sa'n kongres ta west ha, binne tekene foar it libben. Se binne hjirnei altyd sa entsjast dat se noait wer fan dit firus f komme kinne. Fierder binne we dwaande om yn de hjerst in sjongkamp te organisearjen (Voices of Europe), komme de Slovenen dit jier nei Frysln en wolle wy mei de jongeren fan it Keltysk-Frysk kamp Europa yn dizze simmer. Dit is sa in greep t de ynternasjonale projekten dy't op stapel steane. Drneist hawwe we fansels ek noch de aktiviteiten yn Frysln, oftewol, it wurd wer in drok jier! 

Email: redaksje@fryskebeweging.nl