Navigaasje
Mear Biltsk Online   Swingel 4,  2000
  Ynhald

Geskidenis in aigen taal beskreven.

Aldert Cuperus 

Op twintig oktober fan fleden jaar binne d'r in 't noorden fan Fryslân drie argeoloochise steunpunten opend der't de geskidenis fan 't ontstaan fan Fryslân en 't Bildt (naast 't Hollâns) in de aigen taal, Frysk en Bildts, in de tintoanstellings en de fidio-prisintasy an de besoekers ferteld wort. 
't Fan de grônd krijen fan argeoloochise steunpunten in Fryslân is 'n inisjatyf fan de prevînsy Fryslân. Met Europees geld fan Leader II, 'n Europese subsidyregeling die't bestimd is foor de ontwikkeling fan 't plattelând is, met geld fan de prevînsy Fryslân en ferskillende ândere gemeentes en ferenings 't noadige geld op 't kleed kommen om de steunpunten te realiseren.
Groate animator om de steunpunten fan de grônd te krijen is de prevînsiale argeoloog G.J.deLangen die't, at 't an him lait, 't niet bij deuze drie steunpunten late wil. Hij streeft d'r naar om in samenwerking met de 'Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek' over de hele prevînsy sokke steunpunten te krijen.

In elk steunpunt binne boeken en fyts-roeteboeken te koop die't handele over 't ontstaan en de de aigenhyd fan dat part fan Fryslân der't 't steunpunt festigd is.

't Eerste Steunpunt in deuze sery is festigd in 't besoekerssintrum fan de terp in Hegebeintum.
Arnold Carmiggelt het 't boek 'Begraven op de terpen yn Ferwerderadiel' skreven.
't Handelt over de beweunings geskidenis fan 't Frys-Gruningse terpegebied. 't boek het as ondertitel 'It deadebestel yn midsieusk Fryslân ± 400-1200' metkregen.
In 5 hoofdstikken wort beskreven hoe't in 't terpegebied de beweuningsgeskidenis fan Fryslân
en Grunningen weest het en de gewoantes en gebrúkken die't deur de tiid hine bij 't begraven opgeld deden..

't Tweede steunpunt in 'e rij is festigd in de konsestory fan de Ned Herformde kerk in Winaam.
"t boek dat Arnold Carmiggelt hierover skreven het as titel 'De Keningsterp fan Winaam' met as ondertitel:'de Fryske elite yn de iere Midsieuwen In dut boek wort de beweuning fan de terp
Tjitsma soa't die út de ondersoeken na foren komt beskreven. Ok ontbreekt de beskriving beroemde fibula niet. Hewwe der nou wel of niet keunings weunt ? Maar in de Frise geskidens is d'r niet feul dat soa in 't skemer is as 't Frise koaninkryk tussen 't eand fan de sęsde en 't begin fan de achtse eeuw. In dut boek wort de onstaansgeskidenis fan Westergoa op 'n hele ansprekende menier útlaid..

't Dârde argeoloochise steunpunt in Fryslân is festigd in 't Bildts Kultuurtoeristys Informasysintrum op 'e Syl. In de histoarise pânden ds. Schuilingstraat 4-6 het de tintoanstelling over 't ontstaan fan 't Bildt onderdak fonnen. Die is nou útbraid met 't ontstaan en de bediking fan de Middelsee of soa't deuze binnensee eertiids noemd worde de Burdine.
Krekt as in Hegebeintum is in 't BKI ok 'n fidio presintasy te bekiken en te belústeren der't de history en 't Bildts aigene an de besoekers presinteerd wort.
Meindert Schroor het dat alles op 'n bisonder ansprekende menier beskreven in 't thema boek 
Fan Middelsee tot Bildt.
't Boek begint met 'n oversicht fan de eeuwenlange striid fan de Friezen teugen 't water- 'n ferhaal dat al soa'n 2500 jaar leden begint. De nadruk lait evenwel op de lęste fase fan de bedikingsgeskidenis en de late middeleeuwen en de froegmoderne tiid. Met de inpoldering fan 't Bildt worde ommers de kroan set op de bedikingsgeskidenis fan Fryslân.

Alle drie de boeken binne útgeven deur útgeverij Uniepers, Abcoude Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek.
Se binne prachtig útfoerd en fersien fan talrike foto's en ôfbeeldings die't 't lezen tot 'n genoegen make.
De fertalings fan 'Begraven op de terpen yn Ferwerderadiel' en ' De 'Keningsterp' fan Winaam in 't Frys binne fersorgd deur de AFUK.
De omsetting, in 't Bildts fan ' Middelsee tot 't Bildt' is fersorgd deur Aldert Cuperus, Leendert 
Ferwerda en Geryt D. de Jong. werfan at de leste syn werk niet meer ôf sien het, hij is 27 oktober sturven. Hem komt de eer toe dat hij, doe't 't d'r om spande at d'r wel fertalings komme souden, as foorsiter fan de Stichting Ôns Bildt, bij deputeerde Mulder plait het om de thema boeken ok in de aigen taal út te geven.

Deputeerde Mulder komt dank toe dat hij op dat fersoek poasityf aksy ondernommen het.

Fan alle drie steunpunten ferskine in 't kort nag fytsroeteboekys die't opnânder anslútte
Derover 'n ândere keer.
Wer't wij metnânder om dinke motte is at d'r nag meer argeoloochise steunpunten in Fryslân komme, dat dan die boeken weer in de aigen taal omset worre !!

Bijskriften foto's:
Boek (nummer 1) is in samenwerking met de 'Stichting foar rekreaasje en toerisme yn de gemeente Ferwerderadiel' en de prevînsy Fryslân tot stand kommen. De sinten binne op 't kleed brôcht deur: Gemeente Ferwerderadiel , prevînsy Fryslân en Leader II Lauwerslând

Boek (nummer 2) is tot stand kommen in samenwerking met en betaald deur
Ferieniging fan Doarpsbelang Winaam, Prevînsy Fryslân en Leader II Lauwerslân.
Wat opfâlt is dat de gemeente Harlingen niet met betaald het, ok niet foor de Hollânse útgave.

Boek (nummer 3) is tot stand kommen in samenwerking met Stichting Ôns Bildt en de prevînsy Fryslân. De sinten hierfoor binne op 't kleed brôcht deur:Stichting Ôns Bildt, 't Bildts Kultuurtoeristys Informasysintrum, Gemeente het Bildt en Prvînsy Fryslân.

Aldert Cuperus

Email: redaksje@fryskebeweging.nl