Navigaasje
Swingel Online     Ynhald, kolofon en ferskaat  Swingel 5 2001
Kolofon

Swingel is tjefte fan de Ried fan de Fryske Beweging en ferskynt 6x jiers.

Redaksje- en administraasjeadres
Ipe Brouwerssteech 8
8911 BZ Ljouwert
Email: swingel@fryskebeweging.nl en
administraasje@fryskebeweging.nl
telefoan en faks: 058-213 89 13

Meiwurkers oan dit nmer
Hns J. Weijer, Arjen Versloot, Hns Noppert, Doutsen Dykstra, Leo de Graaf , Tsjerk Bottema, Thom Dijkstra, Clara de Boer, Sybren Posthumus, Bauke Nicola, Jaap van der Bij, FFU.

Foto foarside
Hns Noppert

Einredaksje
Bauke Nicola

Swingel ferskynt ek op ynternet
URL: www.fryskebeweging.nl/swingel

Foarmjouwing
Studio van Stralen BNO, Grins

Printer 
Brouwer & Wielsma, It Hearrenfean

Advertinsjeprizen
op oanfraach

Lsjild
25,00 jiers (seis nmers)
Stipers fan de Ried fan de Fryske Beweging krije Swingel fergees yn'e bus:
Stipersjild: 45,00 jiers
Jongerein oant 25 jier 25,00 jiers
Losse nmers: 4,50

ISSN nmer : 1567-9632

Swingel wurdt tjn mei stipe fan de provinsje Frysln.