Navigaasje
Swingel Online    Swingel 6,  2002
  brief oan staatsecr.Adelmund 2 oer it Frysk yn it ûnderwiis
  

FFU Feriening Frysk Underwiis
Oansletten by de Ried fan de Fryske Beweging
Skriuwerskip: G. van der Hoef
Pasteurwei 42
8921 VR Ljouwert
________________________________________________________

Aan de staatssecretaris van OCW
Mevr. drs. K.Y.I.J.Adelmund
Postbus 25000
2700 LZ ZOETERMEER


Leeuwarden/Ljouwert, 17 mei 2002
Betreft : Advies over de plaats van de kerndoelen Friese taal


Geachte mevrouw,In aansluiting op onze brief van 4 april 2002 willen wij graag nog reageren op het advies van de Onderwijsraad over de kerndoelen basisonderwijs en basisvorming.

Volgens een bericht in de Leeuwarder Courant van 25 april 2002 heeft de Onderwijsraad zich evenals de Commissie-Wijnen op het standpunt gesteld dat het Fries opgenomen dient te worden in het differentiële deel van het lessenpakket voor het basisonderwijs.

Afgezien van de in onze bovengenoemde brief vermelde meer principiële argumenten lijkt het voorstel van de Onderwijsraad ons praktisch onuitvoerbaar.
Volgens de Raad moeten de scholen in Fryslân "onderwijstijd reserveren die tenminste noodzakelijk is om de kerndoelen voor het Fries te kunnen bereiken".
In het differentiële deel (hooguit 25 %) van de lestijd is hiervoor onvoldoende tijd beschikbaar, omdat daarin ook in Fryslân nog al wat andere aktiviteiten moeten worden ondergebracht.
In dat geval zouden de kerndoelen Fries alleen kunnen worden gehaald door de scholen in Fryslân extra uren beschikbaar te stellen voor het onderwijs in de Friese taal.

Deze kerndoelen lopen parallel aan die voor Nederlands. Beide talen dienen in samenhang te worden onderwezen met zoveel mogelijk transfer, d.w.z. dat bij het onderwijs in de ene taal gebruik wordt gemaakt van wat in de andere taal is geleerd. Het onderwijs in het Nederlands kan dan profiteren van wat in de Friese lessen is geleerd. Het Nederlands kan dan wel wat tijd afstaan ten gunste van het Fries. Het ligt dus voor de hand het Fries eveneens in het kerndeel onder te brengen.

Daarom dringen wij er met klem bij u op aan in de provincie Fryslân de Friese taal met de Nederlandse taal onder te brengen in het kerndeel.
Het begrip kerndoel impliceert volgens de FFU een onlosmakelijk verband met het begrip kerndeel. Hoogachtend,
drs. Th. Dykstra,
voorzitter FFU
cc. Tweedekamercommissie onderwijs 
Gedeputeerde Staten van Fryslân
media

 Email: redaksje@fryskebeweging.nl