Navigaasje
Swingel OnLine
 
 Swingel, (Fryske Beweging)
Iepen brief Żnderwiis en ynboargering septimber  2002
Histoarje Fryske Reklamepriis sept 2002
Peaskecongres 2002
Ferslach FUEN-kongres 2002 
Brief oan Adelmund 17 maaie 2002 
Frysk yn VMBO april 2002
Fryske reklamepriis 2001
Brief oan Adelmund april 2002 
kearndoelen  Frysk 3
 
Swingel 5
bestjoersŰfspraak
Fan bķten besjoen
Fuen kongres
Kwestje fan prioriteiten
Peaske kongres
Vaderlandse geschiedenis
Wat bern leare
kolofon meidielings redaksje
 
 
Swingel 4
Frysk op ynternet 3
Frysk op gearkomsten
Fan buten besjoen
Jabik oer Jabik fan de Bij
Frieslands oudheid
Fryske reklamepriis 2000
Fyk, kryst diner
Geskidenis oin aigen taal
Spektakulair musykteater
Redaksjoneel en ferskaat
 
 Swingel, (Fryske Beweging)
Swingel 3
Frysk op (i)ynternet 2
Frysk, Holl‚nsk en streektalen
Frysk damjen, de rigels
Kearndoelen Frysk Żnderwiis
Keltysk-Frysk simmerkamp
Reaktyf:  Piter de Groot
Us folksliet
Wales, ynspiraasje boarne Fr.
WÍrom Bilkerts ynstee Frysk
Redaksjoneel en ferskaat
 Swingel 2
Meer frysk online
Din din doasy
Le chat mort
Aaipop
Kollum ,multikultureel drama
Minderheden
Sjongend Frysl‚n
Redaksjoneel en ferskaat
Ynh‚ld Swingel 2
 
 Swingel 1 (Net digitaal)
 

 

Gerben Poortigna