[SiteMap, oersjoch, overzicht, inhoudsopgave]
Thús | | Help en disclaimer |

At jo 'stiper' wurde wolle meije jo in bijdracht oermeitje op:
Giro 7466028 fan stifting NIMM, Britsum mei fermelding "stipe Skrift"

Als u donateur wilt worden maak dan een bijdrage over op giro:
Giro 7466028 van stichting NIMM, Britsum met vermelding "donatie Skrift".
Skrift kan dan steeds meer taal bevorderen en wij houden u op de hoogte.

 

 © Foundation NIMM. All rights reserved.