GastenboekCultuur
Skrift
Oersoep
 BoekenColumnHenk Krist
Media-PortalFrysk.com
Kistwurk
Zure Regen
Nieuwe Natuur
Examen
Cursussen HandboekenWebbouwBedrijfseconomiePlein Stiensunder construction

Buziness  Belastingadvies


  Interimman.


Consultancy


Makelaardij


 Portfolio
   


 (c) stichting NIMM
Hoogstwaarschijnlijk is in de behoefte voorzien!
Natuurboer worden in Frankrijk, uw toekomst?

 

FRANKRIJK: 

NATUURGERICHT ZOOGKOEIENBEDRIJF ZOEKT OPVOLGER  

Gezocht: 

Opvolger op ecologische veehouderij in midden Frankrijk.

Eisen:  Ruime ervaring en liefst diploma in de rundveehouderij. Uitgesproken belangstelling voor natuurgericht boeren. Ecologisch inzicht en (enige) kennis van flora en fauna. Ideele, maar tevens praktische instelling. Zelfstandig en zelfredzaam, praktische vaardigheid op een breed gebied, zoals onderhoud aan gebouwen en machines. Bestand zijn tegen het isolement van het Franse platteland, aanpassingsvermogen aan de Franse cultuur, liefst enige kennis van de Franse taal. Bij voorkeur vaste partner die meewerkt.

Aanstelling: Aangaan van maatschapsverband, na proeftijd in loondienst. Uitzicht op opvolging. Kapitaal niet noodzakelijk. Woonruimte beschikbaar.

 

Toelichting:

De veehouderij is gelegen in het Regionale Natuurpark de Brenne (departement Indre). Er wordt gewerkt met Salers, een gehard runderras, dat een goede kwaliteit vlees levert. Het bedrijf staat in dienst van het natuurbeheer en is zeer extensief, ca 0,7 GVE per ha. Het heeft dus twee gelijkwaardige, onderling samenhangende doelstellingen, natuur en veeteelt. Dit model is uniek: enerzijds productie van ecologisch geteeld kwaliteitsvlees, anderzijds productie van kwaliteitsnatuur, o.a. orchideeenweiden. Beide producten leveren inkomen op, het vlees uit directe verkoop aan de klant, de natuurweiden uit beheerscontracten met de overheid. Verder worden natuurlijk alle subsidiemogelijkheden en premies maximaal benut. Wij hebben goede contacten opgebouwd met de officiele instanties, de boerenorganisaties en de natuurbescherming.

Op dit moment is ruim 70 ha in gebruik, waarop 20 zoogkoeien met kalveren en 30 stuks één- en tweejarig jongvee. Het bedrijf is in ontwikkeling. Er zijn diverse uitbreidingsmogelijkheden, o.a. 70 ha van een buurman die zijn grond aan ons in gebruik wil geven

Voor de continuiteit en de verdere uitbouw van het bedrijf zoeken wij, in verband met onze leeftijd (61 en 56 jaar), een opvolger.

             Frits van Beusekom  Oud-directeur Staatsbosbeheer

 

 

  Dr.C.F.van Beusekom
La Carrière
36300 ROSNAY
Frankrijk

Tel. 00.33.25437.9177
E-mail :

 


Kijk ook eens op het internet naar de geweldig mooie natuur ter plekke http://www.parc-naturel-brenne.fr/

In centraal Frankrijk (departement Indre) bevindt zich het Regionaal Natuurpark de Brenne. Het bestaat uit oude cultuurlandschappen met een zeer rijke flora en fauna. Deze vertonen veel verwantschap met de oorspronkelijke levensgemeenschappen op de Nederlandse zandgronden, maar dan in een staat van gaafheid waarvan men in Nederland alleen nog maar kan dromen.

Veel van deze biodiversiteit is alleen te handhaven met traditionele agrarische technieken. Echter zijn veel terreinen door de landbouw verlaten en bezig dicht te groeien, terwijl anderzijds de overgebleven landbouw op een te intensief niveau opereert. Het Park heeft dan ook als centraal doel het bevorderen van een extensieve agrarische activiteit, ook met het oog op de leefbaarheid van de streek.

Het grote knelpunt ligt in de omstandigheid dat de gangbare agrarische bedrijfsmodellen, hoewel lang niet zo productivistisch als in Nederland, toch nog te intensief en te weinig natuurgericht zijn. Anderzijds is het professionele begrazingsbeheer in de reservaten duur en inefficient. Als gevolg van deze kloof tussen boerenbeheer en natuurbeheer komt het beleid van het Park niet goed van de grond. 

Sedert acht jaar ben ik, samen met mijn vrouw, gericht bezig met de opbouw van een agrarisch bedrijf dat in  dienst staat van het natuurbeheer. Ik richt me enerzijds op productie en afzet van kwaliteitsvlees  van een gehard runderras (Salers) en anderzijds op de ontwikkeling van een  maximale biodiversiteit op de begraasde terreinen.  Beide producten leveren inkomen op. De kudde omvat thans een vijftigtal dieren op een oppervlakte van 70 ha en is daarmee vrijwel rendabel. Er bestaat bovendien een zeer reeel uitzicht op forse uitbreidingen van grond en veestapel. 

Het bedrijf is enig in zijn soort en sluit precies aan op de doelstellingen en het beleid van het Park en van de actuele, zeer progressieve, politiek van het Franse Landbouwministerie. Dit mikt op een multifunctionele landbouw, met o.a. forse subsidies voor zeer extensief graslandgebruik. Ik heb een goede samenwerking  met en steun van  zowel de agrarische als de natuurbeschermingsorganisaties.  De crisis in de rundveehouderij betekent eveneens een belangrijke zet in de goede richting. 

De gekozen aanpak heeft ook een interessante educatieve kant. De boerderij is in toenemende mate demonstratie-object voor het geïnteresseerde publiek. Tevens is er gelegenheid voor ecologisch onderzoek en zijn de terreinen excursiedoel voor tal van geïnteresseerden. 

Gezien mijn leeftijd en de groeiende omvang van de ecologische veehouderij zoek ik op korte termijn een vaste medewerker en mogelijk toekomstige opvolger. I

Ik zou dan ook graag in contact komen met personen die zich herkennen in de aangegeven benadering en die een uitdaging zien in het geschetste economische perspectief. 

Belangrijk zijn de volgende eigenschappen. In de eerste plaats ondernemingsgeest en een uitgeproken motivatie voor de nagestreefde doelstellingen. Daarnaast aanpassingsvermogen en een praktische instelling. Ook een harmonisch karakter en goede contactuele eigenschappen zijn essentieel. En natuurlijk is ervaring in het natuurbeheer en in de rundveehouderij zeer gewenst. Ik denk bijvoorbeeld aan een natuurbeheerder met praktische ervaring met grote grazers, of aan een rundveehouder met natuurbeheerservaring.

Een keuze als boven bedoeld  verandert iemands leven ingrijpend, een aspect dat licht kan worden onderschat. Tegen die achtergrond is het absoluut vereist dat een eventuele levenspartner die keuze volledig steunt. 

Als u geïnteresserd bent, neem dan vrijblijvend contact met mij op, hetzij telefonisch, schriftelijk of per E-mail.

       
When you are in need of an trustfull mediasion for your all of your affairs on the mainland. Please contact us and we help. Ook uw pagina kan hier een plaats vinden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 a