Navigaasje
Meer Biltsk Online   Swingel 2,  april 2000
  Ynhald
  

Henk Kas 

Din din doasy, 'n nij boek fan 'e Kemissy Meertalighyd.

De 'Kemissy Meertalighyd' op 't Bildt het al weer 'n paar jaar doende weest met 't fersamelen fan ferhalen en fersys foor de jongere kines fan de basisskoal. 't Waar de bedoeling om ok foor deuze leeftyd 'n antreklik boek út te geven. Na de 'Koperen tebaksdoas' foor jonges en maisys fan tien, twaalf jaar, nou 'n boek foor de leeftydskategory foor fier ant tien.

Op frijdeg 4 febrewary 2000 het 'e 'Kemissy Meertalighyd' fan de gemeente 't Bildt 't boek 'Din din doasy' anboaden an 'e basisskoalen in de gemeente. An 'ene kant 'n foorleesboek foor de kines út de ônder- en 'e middenbou, an 'e ândere kant 'n boek wer't kines fan 'n jaar of tien selfstandig in leze kinne. 't Is 'n prachtig boek worren, met fraaie illustrasys fan Neeltsje Kooistra. 't Boek is tot stand kommen deur 'n prima samenwerking fan de Frise skrivers en skriifsters: Simy Sevenster, Riemkje Hoogland-Pitstra, Wys de Jong, Jelle Bangma, Eppie Dam, Giny Bastiaans, Lida Dijkstra, Auck Peanstra, Willem Tjerkstra en de 'Kemissy Meertalighyd'. Dernaast staan d'r in 't boek 'n ferhaal en gedicht fan Geke Postma-Postma, 'n Bildtse skriifster.

't Prebleem wer't men op 't Bildt met sit, lait in 't fait dat d'r soa wainig Bildtse skrivers binne en dat komt fansels deurdat 't om 'n klain taalgebied gaat. De 'Kemissy Meertalighyd' het derom de hierboven noemde Frise skrivers froegen om ferhalen an te leveren. En dat is poerbêst foornander kommen. De ferhalen worden deur Geke Postma-Postma en Piet van Dijk Azn in 't Bildts overset, wylst de kemissy in samenwerking met Gerryt Dirks de Jong fan drukkerij Van Leer en de Jong sorgde foor de korreksy. 
Nou gebeurt d'r fansels niks sonder sinten en derom mâg niet onfermeld blive dat 'e 'Kemissy Meertalighyd' struktureel steund wort deur de gemeente 't Bildt en de prevînsy Frysland. En dat is 'n prima saak. D'r kin nou kwalitatyf goed materijaal leverd worre en soa hoort 't ok te wezen. Typ en stînselwerk is ferleden tiid!

Heel belangryk is 't dat 'e gemeente 't Bildt 't werk fan 'e 'Kemissy Meertalighyd' opnommen het in 't lekaal onderwiisbelaid. Dut hout in dat 'e kemissy deurgaan mot met 't ferfaardigen fan goed lesmaterijaal in 'e Bildtse taal, maar ok en dat is mînstens soa belangryk, dat d'r fisy ontwikkeld worre mot met betrekking tot 't taalbelaid in ôns gemeente. Dut betekent in 'e praktyk dat 'e kemissy angeve mot hoe 't d'r 't bêst met drietalighyd - Nederlâns, Bildts en Frys - omgaan worre kin.

De kemissy is hier och soa wiis met, want hierdeur het se status kregen. Men kin d'r niet omhine. Derom is in 1999 de naam anpast. De 'Kemissy Bildts' worde feranderd in 'Kemisy Meertalighyd' en in die naam lait aigenlik alles besloaten.

Rest mij te fermelden dat foor 't kommende skoaljaar 't folgende op 't programma staat. D'r komme twee twee study-overdâgen foor de leerkrachten fan 'e basisskoalen. Dernaast sil 'De Fryske Taalrotonde' en 'n tal in 't Bildts oversette thema's út deuze methoade ônder de andacht fan 'e skoalen brocht worre. Bildts en Frys naast nander. Metnander werke an 't behouwen fan kultuur en mimmetaal. Neffens mij kin 't niet mooier

Henk Kas, lid Kemissy Meertalighyd op 't Bildt.