Swingel
 Swingel 2002
 Swingel 5
 Swingel 4
 Swingel 3
 Swingel 2
 Swingel 1
 Frysk en Frij
 Hjir
 kistwurk
 Trotwaer
 Strikel
 Swingel
 Blauwe Fedde
 Tzum
 it Heitelân
 it Heitelân
 Joop Boomsma
 Pier Boorsma
 Tseard Brunia
 Anne Feddema
 Erik Hoekstra
 Alpita de Jong
 Alb. Soepboer
 Meindert Talsma
 Corn. v.d. Wal
 Germ Poortinga
 Sytse Jansma
 Trinus Riemersma
 Abe de Vries
 Jouke D. de Vries
 Atze van Wieren
 Minderd de Wit
 Sito Wijngaarden
 Ruurdtsje de Haan
 Mear op FLMD
 Frysk Com
 
Natuer en  Technyk
 
 Adfertinsjes
 Popcornspultsje