Navigaasje
Swingel Online   Swingel 3,  2000
  Ynhald
 
 

Meer Frysk Online  

Wurdt it noch wat mei it Frysk op internet?

Bouke Nicolaď

Dizze fraach wurde lęstendeis oan de oarder steld yn de Fryske nijsgroep op internet. De posysje fan it Frysk yn dit medium, dat geandewei in wichtiger plak yn it deistich libben ynmint, is oan 't no ta beskieden. De goed hűndertfyftich Fryske siden falle fuort yn de fâlden fan al dy miljoenen Hollânske en Ingelske sites. It tal Fryske internetsiden mei in profesjonele útstrieling is op de fingers te tellen. Bedriuwen en ynstellingen yn Fryslân nimme de taal fan harsels en in grut part fan harren klanten net serieus soe de stelling węze kinne. Der is yn alle gefallen sprake fan in űnferskilligens dy't yn Fryslân suver gjin wjeraksel opropt. Yn de praktyk blykt dat, as men bedriuwen en ynstânsjes oansprekt op harren iensidich Hollânsk taalgebrűk, der gjin sprake is fan űnwil. De gemeente Smellingerlân (www.smallingerland.nl) hat, nei't se dęr troch de Swingelredaksje attint op makke wie, yn koarte tiid in Fryske ferzje fan harren site űntwikkele dy't besjen lije kin! Der falt dus oer te praten en der is op 't stuit rűnom in soad jild beskikber foar internetprojekten! As it wat mei it Frysk wurde sil op internet dan moat dat it no węze, oars mist it Frysk de digitale trein. Elts dy't fynt dat it wat wurde moat mei it Frysk op internet soe dus sa út en troch dizze en jinge ris in triuwke yn de goede rjochting jaan kinne. Smyt ris in baltsje op! Dęr kin op koarte termyn mei skoart wurde!

Populęre media yn Fryslân lykas de Ljouwerter Krante en Omrop Fryslân kinne in wichtige rol spylje yn de ferbettering fan de posysje fan it Frysk op internet. Omrop Fryslân mei in folslein Frysktalige site yn 'e loft op www.omropfryslan.nl. As dizze site like populęr wurdt as de programma's fan de Omrop kin sa'n inisjatyf as foarbyld tsjinje. De LC is al langer aktyf op internet, mar it oanpart Frysk op harren site docht gjin rjocht oan de sympatike dingen dy't oer de Fryske taal yn it redaksjestatút fan de LC steane. Mei harren 'Typisch Fries' as lokaal marketing-lokkerke is sa'n bytsje alles sein oer (en benammen net yn) it Frysk op www.leeuwardercourant.nl. 

Yn it jier foarôfgeand oan it 50 jierrich 'jubileum' fan Kneppelfreed is it nijsgjirrich te űntdekken dat op de site fan de Ljouwerter rjochtbank in wiidweidich ferhaal oer de posysje fan it Frysk yn it rjochtsferkear stiet. Yn it Frysk noch wol! Faaks moatte de Fryske Beweging en Ljouwerter Rjochtbank de lapen mar gearsmite by de betinking fan dit feit novimber takom jier. 

In aardich foarbyld fan in lokale Frysktalige side is dy fan Bitgum/Bitgummole. De site sjocht der goed út, de ynformaasje wurdt geregeld ferfarske en is foar hűndert prosint yn it Frysk. De digitale doarpen www.bitgum.nl en www.bitgummole.nl binne dęrmei faaks frysker as de doarpen sels. Wat my oanbelanget kinne de webmasters fan dizze sites nominearre wurde foar in Fear yn de Broek!

Bauke Nicolaď

 Email: redaksje@fryskebeweging.nl